Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
 • Groepen en cursussen
  Groepen en cursussen Samen leren in een groep leidt tot het vergroten of behouden van eigen kracht van mensen op praktisch of sociaal vlak, tot het uitbreiden van sociale netwerken en het ontstaan van lotgenotengroepen. 

‘Ik snap mijn autistische zusje beter en reageer nu anders’

Siënna Verbruggen is negen jaar en zit in groep zes van de basisschool. Samen met haar vader, moeder en haar broertje kwam ze in contact met ONS welzijn. Want wat betekent het als je zusje van zeven PDD NOS heeft? Hoe ga je om met haar boze buien? Het gezin kreeg via ONS welzijn begeleiding. En Siënna sloot zich aan bij de Brussengroep, een praatgroep van broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.

‘Een broertje of zusje met autisme is leuk en lastig tegelijk. Daar hebben we samen over gepraat. We schreven de leuke en niet leuke kanten op. En daarna ook die van onszelf. Ik heb dat in een tekening van mijn eigen hand gezet. En ik heb ook geleerd wat er nu precies met mijn zusje aan de hand is. Dat haar hersenen anders werken en dat zij er niets aan kan doen. Ze reageert snel en heftig op prikkels en verwerkt die ook anders. Ik begrijp haar nu beter en kan er nu ook anders op reageren.’

Opschrijven en praten helpt

‘Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. En als mijn zusje boos is, ga ik niet meer op dát moment met haar praten om haar per se te begrijpen. Ik hoef niet meer meteen te denken: ‘wat is er aan de hand?’ Ik praat er op zo’n moment met mijn broer of mijn ouders over, dat voelt fijn. Opschrijven hoe het voor mijzelf is, werkt voor mij het allerbeste. En dan laat ik dat aan papa en mama lezen. Ik heb ook in de klas een schriftje, voor als ik daar een keer verdrietig over iets ben. Erover praten met mijn klasgenootjes, met de juf of thuis helpt ook.

Het gaat nu heel goed

‘Ik heb ontdekt dat andere kinderen in de groep hetzelfde voelden als ik. Ik heb er een jaar last van gehad, maar nu gaat het heel goed. Ik doe ook meer leuke dingen samen met mama nu. Dan gaan we gezellig shoppen of lekker samen televisie kijken.’

Resultaat Groepen & cursussen 2017

Preventie of oplossing

Groepen en cursussen organiseren we voor alle leeftijden in twee soorten:

 • voor individuele klanten met dezelfde (leer-)vraag
 • ter preventie door het bevorderen van gezond gedrag en vooral het voorkomen of verminderen van risicovol gedrag, met name door informatie en bewustwording
De cijfers op een rij
 • 1.402 deelnemers aan groepen of cursussen
 • 69% Jeugd & Gezin en de rest Volwassenen
 • 2.531 deelnemers Meer Bewegen voor Ouderen
 • 1.800 bezoekers Alzheimercafé en Café Brein
 • het Jongerenwerk bereikte 5.521 jongeren

Jeugd & Gezin

Veel groepen en cursussen zijn direct gericht op kinderen en jongeren. Een beperkt deel op ouders en verzorgers, deze gaan vaak over (positief) opvoeden en het omgaan met specifieke beperkingen of stoornissen van kinderen / jongeren. Het onderwerp weerbaarheid en sociale vaardigheden (SOVA) staat ver bovenaan:
 • Tim & Flapoor voor kinderen van 7-10 jaar
 • Powerkidzzz en Cool Af! voor 9-12 jarigen
 • Klaar voor middelbaar is een zomercursus voor aankomende brugklassers.
 • Rots & Water voor diverse leeftijdsgroepen. Met nadruk op leren omgaan met emoties en weerbaarheid in keuzemogelijkheden via psychofysieke training. Centraal staan zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

In de KIES training (Kinderen In Echtscheidings Situaties) leren kinderen van gescheiden ouders via een spel- en praatgroep om te gaan met de scheiding van hun ouders. Zij leren de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde leefsituatie.

Deze groepen en cursussen zijn niet vrij toegankelijk. Na aanmelding volgt eerst een gesprek om na te gaan of het kind / de jongere aan de training kan deelnemen.

Preventie

De preventie activiteiten Jeugd en gezin zijn divers. Cursussen, workshops, informatie-avonden, lezingen, voorlichting met een combinatie over gezonde voeding en bewegen, enz. De deelnemers aan de opvoedspecials van CJG Maasland dragen de onderwerpen zelf aan, in 2017 waren dit Helder over alcohol & drugs, Timemanagement voor gezinnen en natuurlijk De Poppendokter.

Bij CJG geeft antwoord (regio Boekel, Landerd, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode) stond dit jaar het thema social media sterk in de belangstelling. Bij beide CJG’s was de deelname op de thema-avond hooggevoeligheid het grootste.

De deelname aan het “vaste” cursusaanbod als Peuter in zicht, Opvoeden & Zo en Omgaan met pubers ligt wat lager dan in 2016. De cursus Je oppasdiploma halen (jongeren 12 – 16 jaar) is onverminderd populair. CJG geeft antwoord organiseerde aansluitend daarop een Meet & Greet om ouders en oppasjongeren met elkaar in contact te brengen. Op dit nieuwe initiatief kwamen de eerste keer 10 ouders af. Door CJG geeft antwoord verzorgde ook trainingen en workshops op (basis-)scholen en peuterspeelzalen. 

Volwassenen

Ook voor volwassenen bieden we veel onderwerpen in de groepen en cursussen. De groepen Assertiviteit, Autonomie, Mijn partner heeft autisme en de cursus “Slapen doe je zo” zijn niet vrij toegankelijk. Via een intake zoeken we uit of de vraag van de klant voldoende aansluit bij inhoud van de groep of cursus. De overige groepen zijn wel vrij toegankelijk. Deelnemers worden vaak doorverwezen vanuit een individueel traject. De jaarprogrammering wordt dan ook sterk bepaald door inhoud van individuele vragen en de mogelijkheid om deze te bundelen in een groepsgewijze aanpak.

De nieuwe groep Samen Sterk gaat over handelingsgericht werken voor ouders van een kind met een beperking of stoornis (bijvoorbeeld autisme). Met speciale aandacht voor het leren sterker staan in het contact met onderwijs- en zorgprofessionals. In de Autonomiegroep werken deelnemers aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde zodat grip op eigen leven en acceptatie van eigen mogelijkheden en beperkingen makkelijker wordt.

Doorlopende groepen Volwassenen

De doorlopende groepen worden begeleid door professionals, 32 vrijwilligers zijn bij de organisatie betrokken. Deelname is voor langere tijd en deelnemers kunnen tussendoor starten en stoppen. Belangrijkste onderwerpen zijn Dementie (129) en Laaggeletterdheid (63). Op beide thema's is het aantal deelnemers in 2017 gestegen. De beweegactiviteiten zijn door de grote aantallen deelnemers apart weergegeven. 

 1. Meer Bewegen voor Ouderen: preventief handhaven van mobiliteit en sociaal netwerk 
 2. Overige doorlopende activiteiten: lotgenotencontact, handhaven sociaal netwerk en dagbesteding inclusief respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 

De cursussen Laaggeletterden vinden alleen plaats in Veghel en Bernheze vanuit het project “Leren gewoon doen”. ONS welzijn neemt de maatschappelijke begeleiding voor haar rekening, waardoor het aantal uitvallers al jaren laag is. Het aantal deelnemers is in vergelijking met 2016 met 12% toegenomen. We zien ook steeds meer vervolgactiviteiten voor deze groep ontstaan: leeskringen, computercursus. Deze activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd en zijn daarom terug te vinden in het hoofdstuk Samen doen.

De beweegactiviteiten hadden 2.531 deelnemers en 42 betrokken vrijwilligers, meestal als contactpersoon. Een lichte daling vergeleken met 2016. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is erg hoog, jongere ouderen zijn steeds meer actief in reguliere sportclubs. 

Het aantal doorlopende groepen rond thema Dementie is lager dan in 2016, omdat een aantal groepen zijn verzelfstandigd. Als we alle soorten activiteiten rond dementie (doorlopende groepen, cursussen en platforms) optellen, zien we een toename van 35% naar 1850 deelnemers. Deze toename komt vooral door de Alzheimercafé's.


 Platforms Aantal bijeenkomsten Gemiddeld aantal deelnemers per avond Totaal per jaar
 Alzheimercafé Oss e.o 11 70 758
 Alzheimercafé Veghel e.o. 12 82 978
 Café Brein 10 40 onbekend

Jongerenwerk

Jongerenwerk voeren we uit in de gemeenten Oss, Bernheze en Meierijstad. De jongerenwerkers werken nauw samen met de teams in de wijk. De meeste activiteiten organiseren we vanuit de drie jongerencentra ’t HONK (Oss), Checkpoint (Heesch) of de Kluis (Veghel), maar zeker niet alles. In Oss zijn ook vaste activiteiten in de Schadewijk en doet de Buzzz de Krinkelhoek en de Ruwaard aan. In Veghel vinden activiteiten plaats op sport- en ontmoetingsplekken in de wijk, er is zaalvoetbal in de wintermaanden en ondersteunen we jongerenactiviteiten van wijkverenigingen waar nodig.

Bij de jongerencentra blijft de open inloop een belangrijke activiteit. Het biedt jongeren een veilige eigen plek om elkaar te ontmoeten, te chillen en tegelijkertijd te leren (beheer, toezicht, initiatieven nemen, kleine (sport-)activiteiten organiseren, een spel leiden). Bijna elke inloopavond wordt in de Kluis gekookt door jongeren, vrijwilligers en/of stagiaires, zodat jongeren en medewerkers een goedkope en gezonde maaltijd kunnen eten. Jongeren leren zo met budget, hygiëne, producten en met tijd om te gaan. En het is gezellig om samen te zijn, een moment van ontspanning en rust.

Tijdens de inloop is altijd ruimte voor een gesprek, jongerenwerkers kunnen dan makkelijk zaken bespreken of helpen. In de Kluis wordt met jongeren in de gevarenzone (geen dagbesteding, risicovol gedrag) een persoonlijk plan gemaakt om hen te helpen stappen te zetten om de situatie om te buigen.

Het aantal doorlopende groepen is toegenomen. De meidengroepen lopen volop, daarin draait het om empowerment, weerbaarheid en talentontwikkeling. Net als bij het cursusprogramma binnen Jeugd & Gezin is thema weerbaarheid ook 'hot' binnen het jongerenwerk. In Oss en Bernheze hebben we huiswerkgroepen, klus-/zakgeldgroepen en in Oss het maatjesproject, Kids & Fun en de Letterclub (laaggeletterdheid). 

Een thema in ontwikkeling is jonge mantelzorgers. Recent heeft de kinderombudsman hier actief aandacht voor gevraagd. In Veghel draait Take Care, elders wordt met partners en betrokkenen nog gezocht naar een goede concrete aanpak.

Stages en vrijwilligers
Voor de participatie van jongeren stimuleren we de vrijwillige inzet van jongeren. In 2017 waren 86 'vaste' vrijwilligers actief, voor een groot deel jongeren, werden 28 MAS-stageplekken gerealiseerd, en deden we 500 keer een incidenteel beroep op jongeren. De gemeente Meierijstad en de Krajicek Foundation vroegen het jongerenwerk om scholarshippers te leveren en te begeleiden. Dat is gelukt, 4 enthousiaste jongeren voorzien de playground een heel jaar lang buiten de schooltijden van materiaal en activiteiten.

Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk blijft teruglopen (landelijke trend). Jongeren zijn minder in de openbare ruimte en meer in de digitale wereld te vinden. De scheiding tussen de 'echte wereld' en de digitale wereld is weg, jongeren zijn altijd online en weten eigenlijk niet wat offline is.De ambulante jongerenwerkers hebben een brugfunctie in de wijken, leggen contact met buurtbewoners en signaleren knelpunten onder de jongeren. De ambulant jongerenwerker komt op voor de belangen van de jongeren, maar beperkt ook de overlast op straat. Over de hele linie zien we een reductie van overlastmeldingen.

Tijdelijke en eenmalige activiteiten

Dit zijn over het algemeen projecten rond sport of preventie (social media, middelengebruik). Speciaal voor een groep jongeren in Oss die te maken hebben met bedreiging, afpersing en geweld en voor getraumatiseerde statushouders, startte een sportproject in de vorm van een kickboks weerbaarheidstraining en reguliere fitness. Voor ouders met jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar was er weer “Uit met ouders”, een informatieve kroegentocht. 62 ouders ontdekten het verschil in uitgaan toen en nu. Het project Matching for succes kan inmiddels wel tot de vaste activiteiten worden gerekend. Hier ondersteunen we tijdens het Vacaturecafé wekelijks 1 tot 5 jongeren richting werk en opleiding. We maken een cv, oefenen sollicitatiegesprekken, bellen samen naar uitzendbureaus en besteden ook aandacht aan het houden van een baan. En met succes: de betrokken jongeren van het afgelopen half jaar zijn nog allemaal aan het werk.

De eenmalige activiteiten zijn festivals, evenementen, open dagen en openingen. In 2017 werd met een groot skate-event (200 deelnemers) een nieuwe skatebaan in de Bunders geopend, de kroon op het project van een aantal vasthoudende skaters. Ook werd in Veghel een Krajicek Playground geopend. De piek aan evenementdeelnemers bij Checkpoint komt door Remix, een disco in Carnavalstijd.