Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
 • Individuele begeleiding
  Individuele begeleiding Voor mensen die (even) niet op eigen kracht verder kunnen met een situatie biedt ONS welzijn individuele begeleiding. Variërend van het geven van korte informatie of advies tot een uitgebreider traject met een klantplan. 

‘Hulp vragen heeft mij snel weer krachtiger gemaakt’

Manuela van der Heijden (46) kreeg vijfenhalf jaar terug een partiele dwarslaesie. Wonder boven wonder kregen zij en haar man daarna nog een pracht van een dochter. Manuela wilde destijds geen hulp vragen maar deed het uiteindelijk toch, toen zij het lichamelijk en geestelijk allemaal niet meer op kon brengen. De gemeente heeft inmiddels een scootmobiel geregeld, contactpersoon Jan van ONS welzijn biedt haar professionele ondersteuning tijdens persoonlijke gesprekken.

‘Ik heb nu zes gesprekken achter de rug, er wordt naar mij geluisterd. Dat helpt enorm bij de verwerking van wat er allemaal is gebeurd en bij de acceptatie van mijn huidige situatie. Na het eerste gesprek maakte ik ’s avonds een verslag over mijn leven. Over vroeger en nu. De tranen kwamen vanzelf. Dezelfde avond stuurde ik het naar Jan. Het luchtte op en ik was trots.’

Rustiger én energieker

‘Ik kan bij Jan mijn verhaal en gevoel kwijt en krijg van hem adviezen én taken. Die pak ik dan gretig op. In korte tijd ben ik veel rustiger geworden. Ik ben snel overprikkeld, maar kan steeds beter met dat soort lastige situaties omgaan. Ik voel me ook krachtiger en energieker. Ik ben er nog lang niet maar ben soms echt verbaasd over wat ik alweer onderneem. Ik ben nu zelf bezig met de voorbereidingen op ons 25-jarig huwelijksfeest!’ 

Bewuster keuzes maken

‘Het is fijn dat ook mijn man en mijn vader soms in de gesprekken kunnen aanschuiven. Jan kent nu de mensen waarover ik met hem praat en ik voel dat ik er niet alleen voor sta. Ook heb ik mensen in mijn omgeving en in de klas van mijn 4-jarige dochter uitleg gegeven over mijn situatie. Het is net als het laag voor laag pellen van een ui. Er komt steeds meer los in mij. Het haalt mijn beperkingen en mijn pijn niet weg maar het maakt me steviger en evenwichtiger. Ik maak steeds bewuster keuzes op basis van mijn mogelijkheden en beperkingen. En kan daarover praten met mijn man, mijn dochter en mijn omgeving. Hulp vragen was voor mij een grote stap. Maar ik ben heel blij dat ik ‘m genomen heb.’

Hulp vragen was voor mij een grote stap. Maar ik ben heel blij dat ik ‘m genomen heb.

Resultaat Individuele Begeleiding 2017

Teams in de wijk

De individuele begeleiding wordt uitgevoerd door de teams in de wijk: het Basisteam Jeugd & Gezin (voor opvoed- en opgroeivragen van 0-23 jarigen) en het Sociaal team (Dorpsteam, Basisteam Volwassenen). Korte contacten worden ook uitgevoerd door de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG) en de Sociaal Raadslieden.

In 2017 waren deze teams samen 18.112 klanten van dienst. Dit is 8% minder dan in 2016, met als belangrijkste oorzaak dat de leden van het netwerk (meedenkers, mantelzorgers, steuners), niet meer als klant worden geregistreerd. Vooral bij de BJG’s daalde het aantal klanten licht, maar het aantal klantdossiers daalde niet. Bij de Sociale teams zien we zowel in het aantal klanten als het aantal klantdossiers een stijging. Bij de Sociaal Raadslieden kwam een deel van de klanten direct bij De Formulierenbrigade terecht. Dit gaf bij de Raadslieden ruimte voor meedenken en bijdragen aan trajecten van de Sociale teams. Deze klanten tellen we natuurlijk niet dubbel!

De cijfers op een rij
 • 18.112 klanten werden op weg geholpen
 • 7.462 daarvan via een kort contact (advies of informatie)
 • 10.650 klanten werden begeleid via een klantplanOp weg helpen en koers houden
Via individuele begeleiding helpen we de klant op weg met een klantplan, we ondersteunen alleen waar nodig bij het uitvoeren daarvan. Dit begint bij het verkennen van de vraag en de wens of het doel van de klant (wat wil ik) en vervolgens verkennen we de mogelijkheden van de klant (wat kan ik). Het inzicht dat daardoor ontstaat is soms al genoeg om de klant weer zelf grip te geven op zijn situatie. Met de klant samen wordt daarna bedacht welke acties nodig zijn om het doel te realiseren (wat heb ik nodig). We praten in het klantplan over acties, omdat het niet alleen gaat om de begeleiding van ONS welzijn, maar ook om een actieve rol van de klant zelf, zijn sociaal netwerk en als nodig van vrijwilligers en/of andere organisaties. Er is altijd maar één plan, ook wanneer meer partijen nodig zijn voor de aanpak.
Sociaal Netwerk Versterking
ONS welzijn begeleidt mensen en initiatieven vanuit de visie en werkwijze van Sociaal Netwerk Versterking, kortweg SNV. Waarom? Omdat SNV gericht is op regie bij de klant, de talenten, krachten en mogelijkheden van de klant én op de omgeving van de klant, het netwerk rond de klant. Dit netwerk voegt vaak belangrijke informatie toe over doelen en acties en speelt niet zelden een rol in het bereiken van doelen. Een sterk netwerk versterkt de klant. In 2017 volgden alle medewerkers van ONS welzijn een online training waarin het ervaringen delen en leren in de praktijk centraal stond. In de training was uitgebreid aandacht voor de 4 onderwerpen binnen de SNV-werkwijze: Ontmoeten, Netwerk verkennen, Meedenken en een plan voor de toekomst maken en Borgen.

Aanmelding

Een klant met een begeleidingsvraag meldt zich meestal aan via het CJG (bij opgroei- en opvoedvragen) of bij het team Aanmelding van de ST’s. Een vraag om informatie en advies wordt direct door deze teams afgehandeld. Gaat het om een vraag waar meer voor nodig is, dan doen de aanmeldteams een korte inventarisatie en plaatsen de klant dan op de aanmeldlijst van het betreffende team in de wijk, om de aanmeldingen zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Is een klant al eens eerder begeleid, dan wordt gekeken of dezelfde sociaal werker de nieuwe aanmelding weer kan oppakken. Ook het specialisme van de sociaal werker speelt een rol.

Aanpak wachtlijst

Een klant komt op de wachtlijst, als hij of zij langer dan 2 weken op de aanmeldlijst staat. Door de langere duur van de begeleiding, groeide de wachtlijst van de BJG's in 2017 sterk, waardoor minder nieuwe klanten konden instromen. In de zomer van 2017 is hierop ingegrepen, met resultaat dat in het najaar de wachtlijsten al afnamen. Naar verwachting werkt dit in 2018 verder positief door. De wachtlijst van alle BJG’s samen had 230 aanmeldingen in de zomer 2017 met een wachttijd van 50 dagen. Eind 2017 waren dit nog 150 aanmeldingen. Naarmate de wachtlijst verder terugloopt, gaat daarna ook de wachttijd dalen. De wachtlijst van alle ST’s samen schommelt het hele jaar rond de 20 aanmeldingen. Bij 40% van de teams is nooit sprake van een wachtlijst.

Instroom

Bij Jeugd & Gezin vindt bijna de helft van de klanten op eigen initiatief de teams in de wijk en 10% op initiatief van de beroepskracht. Bij Volwassenen ligt het percentage eigen initiatief op 30% en 13% vanuit signalering beroepskracht. De overige klanten zijn doorverwezen. Bij Jeugd & Gezin is het onderwijs de grootste doorverwijzer, voor Jeugd 18+ is de gespecialiseerde zorg een belangrijke doorverwijzer omdat begeleiding bij jongeren vanaf 18 jaar uit de WMO gefinancierd moet worden. Daarnaast is voor alle leeftijden de huisarts een belangrijke doorverwijzer (5% BJG en 16% ST), gevolgd door Veilig Thuis met respectievelijk 3% en 5%.

In een beperkt aantal gevallen is sprake van terugval (recidive). Dit betekent dat de klant binnen drie maanden terugkomt met dezelfde vraag. Het bestaande dossier wordt dan weer heropend. Bij Jeugd is een lichte stijging van de terugval: bij 0-17 van 4 naar 5% en bij 18+ van 6 naar 8%. Bij volwassenen is het percentage terugval zowel in 2016 als 2017 4%.

Bredere klantvraag

De teams in de wijk merken dat de complexiteit van de vragen van klanten elk jaar toeneemt. Opvallend is de toename van het aantal gelijktijdige vragen in de situatie van een klant. Dit noemen we stapeling. Bij Jeugd is het aantal enkelvoudige vragen van klanten met 38% afgenomen, bij Volwassenen is dit 10%. Evenredig aan de daling van enkelvoudige vragen, zien we een stijging van het aantal trajecten waar sprake is van stapeling. In de grafieken een weergave van de meest voorkomende onderwerpen bij klanten. Bij stapeling gelden meerdere onderwerpen per klant.

De top 3 onderwerpen bij Sociaal Raadsliedenwerk zijn gelijk aan 2016:

 • Belastingen 24%
 • Uitkeringen / sociale zekerheid 22%
 • Toeslagen 12%

Veiligheid

Jeugd

Bij twijfels over de veiligheid van kinderen bespreken we de casus aan de Beschermtafel. Aan deze tafel zitten ouders, BJG, Raad voor de Kinderbescherming en eventueel Veilig Thuis en Jeugdbescherming. Zij besluiten of hulp vanuit een vrijwillig kader kan worden geboden of dat een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de Raad moet worden gedaan.

Beschermtafel Maasland 2017
 Ingebracht 125
 Aantal verwijzingen naar de Raad voor de
 Kinderbescherming 
 94
 Verder in vrijwillig kader 30
 Gezin vertrokken naar buitenland 1

Ontwikkelingen:
 • In 2017 werden 56% meer zaken besproken bij de Beschermtafel dan in 2016.
 • In 2016 werd 51% van de zaken ingebracht door Veilig Thuis en 49% door BJG. In 2017 werd 38% van de zaken ingebracht door Veilig Thuis en 56% door het BJG, 6% werd ingebracht door anderen. Veilig Thuis gaat alles overdragen aan het BJG.
 • 75% zaken is verwezen naar de Raad voor de Kinderbescherming voor een onderzoek.
 • Ongeveer 65% zaken gaat over problematische echtscheidingssituaties.
Volwassenen

Als (bijvoorbeeld via politie of Veilig Thuis) huiselijk geweld wordt gesignaleerd waar snel iets mee moet gebeuren, pakt de sociaal werker die bekend is met de situatie dit meteen op, of het team Huiselijk Geweld Snelle Interventies (HGSI) van ONS welzijn.

Dossierstroom Huiselijk Geweld Snelle Interventies
  Beginstand Nieuw Productie Afgesloten Openstaand   eind 2016
 2016 24 329 353 334 19
 2017 20 256 276 253 23

De politie meldt huiselijk geweld zaken bij Veilig Thuis, bij aanwezigheid van minderjarige kinderen wordt een zorgmelding opgemaakt. Volgens Veilig Thuis krijgen zij al enige tijd veel minder meldingen van de politie dan voorheen. Hoe dat komt, wordt nog onderzocht. Mogelijk ligt het aan het nieuwe registratiesysteem van de politie. Deze verandering is goed zichtbaar in de 2017 cijfers van het Snelle Interventie Team.

Evaluatie klantplan

Na uitvoering van het klantplan, evalueren we met de klant of de ondersteuning die nodig was en de afgesproken klantdoelen zijn gerealiseerd.
Eerder stoppen klantplan
Bij veel klanten is de ondersteuning gerealiseerd volgens plan, inclusief gaandeweg daarin bijgestelde afspraken of doelen. Bij sommige klanten zien we wel dat het klantplan eerder is gestopt dan afgesproken waardoor niet alle klantdoelen zijn gerealiseerd (voortijdige uitval). Een oorzaak hiervan is bijvoorbeeld dat een klant niet (meer) gemotiveerd is door ingrijpende gebeurtenissen als verhuizen of overlijden. Of soms is afgesproken de begeleiding te stoppen omdat de klant zelf, op eigen kracht of met hulp van het sociaal netwerk, in staat is de gestelde doelen te halen! Bij Jeugd ligt dit percentage op 20% en bij Volwassenen op 32%.
Behaalde Klantdoelen
Bij een groot deel van de klantplannen zijn, overwegend naar oordeel van de sociaal werker, de klantdoelen gehaald. Bij Jeugd tot 17 jaar werd 32% echter niet gehaald, en bij 18+ en Volwassenen was dit 44%. Deze cijfers lijken in lijn te liggen met de percentages "Eerder stoppen klantplan". Ook dit is goed nieuws voor veel klanten. Hoe eerder de situatie van de klant weer normaal is en op eigen kracht verder kan werken aan zijn/haar doelen, hoe beter! 

Uitstroom

Bij uitstroom zien we hoe het met de klant gaat bij beëindiging van de begeleiding door een BJG of ST. In de grafieken zien we een sterk verschillend beeld bij Jeugd & Gezin en Volwassenen.
Bij Jeugd wordt de helft van de klanten toch doorgeleid naar gespecialiseerde zorg (ZIN of PGB), de andere helft kan op eigen kracht of met inzet van een ondersteuning van een andere eerstelijns organisatie verder. Het hoge percentage tweedelijns oplossingen komt doordat het BJG de enige toegang vormt naar een doorverwijzing daarvoor. Voor de klanten van de ST's geldt dat zij daarvoor ook rechtstreeks bij het WMO-loket kunnen aankloppen.
Bij Volwassenen is een hogere uitstroom op eigen kracht (73%) en meer verbinding in de eigen sociale omgeving van de klant te zien. Denk dan aan oplossingen zoals de Talentcentra, zorgcoöperaties en allerlei initiatieven van mensen in de wijk die voorzien in steun of mogelijkheden tot laagdrempelig kunnen meedoen. Vanaf 2018 stellen we vast of iemand, bijvoorbeeld in het kader van wederkerigheid, actief is geworden als vrijwilliger.